Sarah Steiger

Diin Designername?
Que Sera
Was fendsch du a(n)ziehend? 
Es Magnet
Met welne mooves beiidrocksch du ofem Laufsteg?
Metem Röggeschwom ondem 3-Fach Salto
Was brengt dech id Schlagziile?
d'Sahara esch e Wüeschti "Ba Dum Tss"
Wie wörd dis Modelabel heisse?
Sarsace
Wer wotsch du ofem Laufsteg beeidrocke?
de Reiner Zufall