petra Fries-Troxler

Diin Designername?
S‘Martlies di jong
Was fendsch du a(n)ziehend? 
9.81m/s² 
Met welne mooves beiidrocksch du ofem Laufsteg?
Metem Fäldomschwong
Was brengt dech id Schlagziile?
Äbefalls de Fäldomschwong
Wie wörd dis Modelabel heisse?
Martlies Art and Fashion
Wer wotsch du ofem Laufsteg beeidrocke?
Natürlech mine Friesör