Dani Muff

Dine latinisch Name?
Gandalf
Was macht dech onbesiegbar?
honger
Wie haltisch du dörre ond bliibsch hert?
met villiger export
Dini Lieblingswaffe?
brotworscht ond röschti
Was esch dine schlachtruef?
dessert