Ronny Koch

Dine latinisch Name?
Kocherus
Was macht dech onbesiegbar?
God niemert öppis a!
Wie haltisch du dörre ond bliibsch hert?
Gin & Tonic
Dini Lieblingswaffe?
Wöschmaschene
Was esch dine schlachtruef?
Der Bass muss fi**en