Reto Diener

Was esch dine gruselname?
???
Verzell em plaparageist dis grösste gheimniss
Ech weiss, das ech vell weiss wo besser niemer weiss.
Wie god dine lockruef?
So jong chömmer nieme zäme ;)
was esch dine lieblingsvogel?
de Sommervogel im Buch
Wie begeisterisch dech för d fasnacht?
met Kräuter-Geist