Matthias Gilli

Was esch dine gruselname?
MEETHEE
Verzell em plaparageist dis grösste gheimniss
Es chönti en wechsel gää
Wie god dine lockruef?
Billebillebillebillle
was esch dine lieblingsvogel?
Dnädle
Wie begeisterisch dech för d fasnacht?
Spotify Rammler