Noah Stocker

Was esch dine gruselname?
King Buhuuuuuu
Verzell em plaparageist dis grösste gheimniss
;)
Wie god dine lockruef?
Grrrrrrrrrrrrr
was esch dine lieblingsvogel?
Die Goudig Möwe
Wie begeisterisch dech för d fasnacht?
Genau eso esches